IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa

Anorganski materijali u restauriranju zidnih slika

Periodične promjene tehnologije restauriranja zidnih slika i njihove posljedice

Piše Ivan Srša, konzervator-restaurator savjetnik u Hrvatskom restauratorskom zavodu

The praxis of the restoration doesn’t refuse the principle, but find it hard to apply; it happens also especially because the praxis refuse the social control, so we assist in the practice to an operational limit of the guarantee.
Ciro Piccioli, Carolina Scavone i Valentina Piccioli1

Tehnologije namijenjene restauriranju zidnih slika periodično se mijenjaju, od opažanja o vosku iz godine 1956. do nano-tehnologije godine 2001. izmijenilo ih se nekoliko, pri tom su neke najprije morale otklanjati štetu uzrokovanu primjenom prethodne. Iz toga bi se moglo zaključiti da čovjek, nastojeći zaštititi i očuvati umjetničko djelo, svojim postupcima tom djelu može više naštetiti negoli prirodni okoliš. Tema je to koju bi trebalo itekako ozbiljno razmotriti analizirajući i uspoređujući prirodne procese koji pridonose oštećivanju umjetničkih djela s oštećenjima koje uzrokuje čovjek, napose tijekom restauratorskog procesa.

Prije šezdesetak godina Daniel Varney Thompson (1902. – 1980.) za svoju je generaciju napisao da se pomamila „za voštenjem fresaka i slika izvedenih tutkalom“2. Hoće li za današnju generaciju jednom netko napisati da se u restauriranju zidnih slika pomamila za nano-tehnologijom? Izumitelji i promotori te, sve prisutnije nove tehnologije u posljednjem su desetljeću objavili mnoštvo članaka kojima su nastojali dokazati njezinu učinkovitost, o čemu su i hrvatski restauratori iz prve ruke dobili informacije od talijanskih i slovenskih kolega tijekom radionice održane u svibnju 2013. godine Ludbregu.3

No, između voska i nano-vapna međufazu u restauratorskoj tehnologiji činili su sintetički proizvedeni materijali i anorganski materijali. Među poznatijim sintetički proizvedenim materijalima bio je i polivinil acetat (PVA), odnosno njegova vodena disperzija industrijskog naziva Vinavil.4 Za polivinil acetat Laura i Paolo Mora te Pual Philippot još su godine 1977. naveli da je „with good ageing charateristics“, a Vinavil i Primal AC33 (akrilnu emulziju) preporučili su za učvršćivanje adhezije na mjestima na kojima nije potrebna dublja penetracija, ali i kao dodatak kalcijevu kazeinatu pri prijenosu zidnih slika.5 Dvadeset šest godina poslije odstranjivanje vinilnih i akrilnih polimera proglašeno je jednim „od glavnih problema povezanih s restauriranjem zidnih slika.“6 U svojem ludbreškom izlaganju Emiliano Carreti na dvama je primjerima pokazao uklanjanje Vinavila s fresaka s pomoću mikroemulzija temeljenih na nano-tehnologiji.7

S obzirom na to da dosad objavljeni članci o uporabi nano-čestica u konzerviranju zidnih slika ukazuju samo na prednosti te tehnološke inovacije, bez ikakvih naznaka o njezinim mogućim nedostacima i njihovim posljedicama, ovim se tekstom nastoji podsjetiti da nam je znanost u sprezi s industrijom i prije glasno nudila obećavajuća rješenja, koja su potom u tišini nestajala.

U restauratorskoj je praksi svako mišljenje u najvećoj mjeri subjektivno,8 pa tako i u ovome članku iznesena propitivanja o anorganskim materijalima i nano-tehnologiji. Naposljetku, utjecaj nano-tehnologije na okoliš nije nimalo bezazlen i s pravom ga se propituje,9 a pogotovo kad je riječ o ponašanju nano-čestica u ljudskom organizmu,10 pa zašto onda ne propitivati tu obećanu tehnologiju u bezazlenom području ljudskog djelovanja kao što je restauratorska struka?

iluminacija s prikazom Boga oca kao Demiurga - arhitekta sa šestarom u ruci
laboratorijska mikroskopska snimka

Reverzibilnost ili kompatibilnost?

Modern science, however, does not believe in reversibility at all: Time is irreversible, all actions are irreversible.
Stefano Della Torre11

Temeljeći svoja razmatranja na The Murray Pease Report and the AIC code of ethics, Richard D. Smith godine 1988. definirao je reverzibilnost kao:

  1. Vraćanje predmeta u stanje neposredno prije zahvata.
  2. Izbjegavanje upotrebe materijala toliko neukrotivog da bi njegovo buduće uklanjanje ugrozilo predmet.
  3. Odabiranje postupaka čija korist preteže nad štetom koju uzrokuje.12

Jedanaest godina poslije (1999.) u Londonu je održana međunarodna konferencija s temom: Reversibility-Does It Exist? na kojoj je reverzibilnost razmatrana s teorijskoga i tehničkoga gledišta. Iznesena su mnoga zanimljiva opažanja i zaključci o reverzibilnosti, među kojima i sljedeća konstatacija: reversibility is Utopia.13

U svibnju 2003. ICOMOS je dovršio i uredio dokument pod nazivom: ICOMOS-ova načela očuvanja i konzerviranja-restauriranja zidnih slika.14 U tom se dokumentu mišljenje o tehnološkoj reverzibilnosti tek naslućuje: Ireverzibilne kemijske i fizikalne transformacije treba zadržati ako je njihovo odstranjivanje štetno.15 Jednako tako se ni estetska reverzibilnost kao pojam izrijekom ne spominje, ali se naslućuje u formulaciji: Svi se dodatci trebaju lako odstraniti.16

Dva mjeseca nakon donošenja spomenutih ICOMOS-ovih načela, u Veneciji je održan Međunarodni kongres o znanosti i kulturnim dobrima, kojemu je također tema bila reverzibilnost u restauriranju.17 Iz niza izlaganja na tom skupu moglo bi se zaključiti da tehnološka reverzibilnost najvećim dijelom egzistira samo u teoriji. „Restauratorska praksa ne odbija načela, ali ih teško primjenjuje; to se događa i zato što praksa odbija društveni nadzor, pa zato u praksi nastojimo djelotvorno ograničiti garancije.“ Tomu treba dodati i onodobno razmišljanje o ulozi kemije u zaštiti kulturnog nasljeđa: „Kao znanost transformacije kemija je proizvod rastućeg pozitivizma u modernome zapadnome društvu i jamac je primjene koncepta reverzibilnosti u zaštiti kulturnog nasljeđa. Kemija, ali ne i kemikalije.“18

„Znamo da reverzibilnost ne postoji. Zato prednost treba dati metodama temeljenima na materijalima kompatibilnima s umjetničkim djelom, kako bi se izvorna svojstva materijala što manje mijenjala. Konzerviranje i restauriranje kulturnog nasljeđa treba biti 'kompatibilno koliko god je to moguće' sastojeći se od kemijskih proizvoda analognih ili vrlo sličnih izvornima (istih fizikalno-kemijskih obilježja)."19 Iz razmišljanja o kompatibilnosti razvile su se kemijske metode restauriranja zidnih slika anorganskim materijalima, koje su naposljetku i dovele do nano-vapna. No, čini se da upravo primjer nano-vapna potvrđuje citiranu opasku o kemiji i kemikalijama. „Kompatibilan“ kemijski postupak doveo je do kemikalije, sintetiziranoga kalcijeva hidroksida, nazvanog nano-vapnom.

Sintetizirani anorganski materijali u restauriranju zidnih slika – rješenje restauratorskih problema ili novi problemi za rješavanje?

New techniques, materials and treatments often seem promising, but can prove disappointing and sometimes disastrous. It takes many years before there is sufficient experience of their use to be able to promote them confidently.
Dr. Simon Thurley20

Jedna od najranijih metoda konzerviranja zidnih slika za koju se može reći da je kompatibilna s izvornikom jest primjena vapnene vode. Ta anorganska metoda konsolidacije žbuke koju još 1977. spominju Laura i Paolo Mora i Paul Phillippot,21 bila je široko rasprostranjena u Hrvatskoj i dugo se primjenjivala, a katkad se primjenjuje još i danas. Bistrom vapnenom vodom koja se dobivala u vodi otopljenim gašenim vapnom, (kalcijev hidroksid Ca(OH)2), prskale su se zidne slike na kojima je pigmentima i/ili žbuci bila oslabjela kohezija.22 Zbog težnje da površinski postupak bude što bliži kemijskom sastavu podloge, uporaba vapnene vode u teoriji je izgledala gotovo idealnom, no u praksi se pokazala teško izvedivom. Kad je zasićena na 20°C, litra bistre vapnene vode sadržava 1,7 g kalcijeva hidroksida i jako je lužnata (približno pH 9).23 U reakciji kalcijeva hidroksida s ugljikovim dioksidom iz zraka nastaje kalcijev karbonat: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O. Iz 1,7 g kalcijeva hidroksida nastaje oko 2,3 g kalcijeva karbonata.

Nije mi poznato jesu li u Hrvatskoj za učvršćivanje kohezije pigmenata primjenjivane i druge dvije metode temeljene na vapnenoj vodi, koje također spominju More i Philippot: otopina kalcijeva karbonata (CaCO3) i otopina kalcijeva bikarbonata (CaCO3 · H2CO3).24 No, bez obzira na odabir neke od navedenih triju anorganskih metoda, kalcijev karbonat kao konačni produkt njihove primjene nije vezivo, nego je prije punilo koje nudi određene mogućnosti vezivanja među kristalima. Iako su More i Philippot pretpostavili kako je moguće da će u intonacu djelovati kao sredstvo napetosti, što bi kao produkt konverzije u kalcijev karbonat moglo kao posljedicu imati ekspanzivno povećanje proporcija,25 sudeći prema novijim istraživanjima, čini se da to ipak nije tako.26

*

Nakon katastrofalne poplave u Firenci godine 1966. u kojoj su nemjerljivu štetu pretrpjele i brojne zidne slike Enzo Ferroni i Dino Dini razvili su tehnologiju uklanjanja posljedica sulfatizacije na zidnim slikama s pomoću anorganskih materijala (amonijev karbonat i barijev hidroksid).27 No, iako je riječ o metodi koja pravilnom primjenom uspješno uklanja posljedice sulfatizacije, ni ona nije posve benigna.

Do sulfatizacije28 na zidnim slikama uglavnom dolazi zbog spore transformacije kalcijeva karbonata CaCO3, u kalcijev sulfat dihidrat (CaSO4 · 2H2O) kombiniranim djelovanjem sumpornog dioksida (SO2) i kisika (O2). Ferroni-Dinijeva metoda sastoji se od dvaju koraka: aplikacije zasićene otopine amonijeva karbonata, (NH4)2CO3 i postupka s otopinom barijeva hidroksida, Ba(OH)2.

Tijekom primjene prvog koraka kalcijev sulfat, koji na površini freske formira patinu ili mjehuriće, transformira se u kalcijev karbonat, pri čemu se formira vodotopljivi amonijev sulfat (NH4)2SO4. Kako bi se odstranio topivi amonijev sulfat slika se opere vodom, nakon čega se u drugom koraku pristupa njezinu ponovnom učvršćivanju. Ono se treba provesti jer je kalcijev karbonat nastao tijekom prvog koraka – praškast, te zato što pri konverziji kalcijeva sulfata u kalcijev karbonat nastaju kontrakcije volumena pri čemu nastaju šupljine, što pak rezultira većom poroznošću intonaca i slabljenjem njegove kohezije i gustoće.

Drugim se korakom Ferroni-Dinijeve metode na fresku aplicira celulozna pulpa s otopinom barijeva hidroksida, Ba(OH)2. Učinak je te aplikacije dvostruk: njome se odstranjuje višak amonijeva sulfata (NH4)2SO4 i snažno konsolidira freska. Amonijev sulfat transformira se u inertni i vrlo netopljivi barijev sulfat (BaSO4), čiji kristali djelomice popune prazan prostor nastao pretvaranjem kalcijeva sulfata u kalcijev karbonat, a nepostojan amonijak i voda ishlape. Metoda barijevim hidroksidom konsolidacijski efekt duguje dvjema različitim kemijskim reakcijama. U prvoj je višak barijeva hidroksida upijen u zidu podvrgnut karbonatizaciji, pri čemu kristali barijeva karbonata (BaCO3) u praznim točkama nastalima preobraćanjem kalcijeva sulfata CaSO4 · 2H2O u kalcijev karbonat (CaCO3) djeluje kao „punilo“ i na taj način ponovno uspostavljaju koheziju. U drugoj reakciji postupak s barijevim hidroksidom preobraća nevežući kalcijev karbonat u novi i „svježi“ kalcijev hidroksid (gašeno vapno): Ba(OH)2 + CaCO3 → Ca(OH)2 + BaCO3. Izvorno je vezivo formirano in situ i time je započeo spori proces – karbonatizacije – kojim se tjednima i mjesecima sporo ojačava kohezija slike.29

Iz navedenog opisa Ferroni-Dinijeve metode s amonijevim karbonatom i barijevim hidroksidom, vidljivo je da se u izvornom intonacu i slikanom sloju, formiraju dva nova kemijska spoja: inertni i vrlo netopljivi barijev sulfat BaSO4 i barijev karbonat BaCO3. Osim njih, posljednjom je kemijskom reakcijom in situ sintetiziran kalcijev hidroksid, Ca(OH)2. Za cijeli se taj kemijski postupak pretpostavlja da u površini slike uzrokuje promjenu izvorne strukture materijala, iako ona nije vidljiva.30

*

Metoda učvršćivanja oslabljene kohezije pigmenata i/ili žbuke bistrom vapnenom vodom potkraj devedesetih unaprijeđena je otapanjem gašenoga vapna Ca(OH)2 u alkoholu 1-propanol (0,5 g/100 cc).31 Daljnji razvoj te metode doveo je kemičare do nano-vapna (korištenjem ultrazvuka u komori pri određenim uvjetima). No, za dobivanje nano-vapna nije se rabilo gašeno vapno, nego su nano-čestice kalcijeva hidroksida dobivene sintetički32: dvostrukom reakcijom natrijeva hidroksida (NaOH)33 i kalcijeva klorida (CaCl2)34 → Ca(OH)2 (kalcijev hidroksid) + NaCl (natrijev klorid).35 Nano-vapno je kalcijev hidroksid u kojemu su kristali portlandita između 50 i 250 nanometra (nanometar je 1 000 000 000 dio metra).36

Uspješnost nano-čestica vapna pri karbonatizaciji kalcijeva hidroksida (portlandita) u kalcijev karbonat (kalcit) u velikoj mjeri ovisi o visini relativne vlage (% RH), na što upućuju laboratorijska istraživanja provedena godine 2011.37 Prema tim se istraživanjima početna veličina čestica portlandita povećava s relativnom vlagom (RH) vjerojatno zato što veća vlaga dovodi do duže hidratacije i sukladno tomu do kristala većih dimenzija. U konačnici veličine čestica portlandita na 53% i na 75% RH jako su slične, ali su još uvijek manje negoli na 90% RH. Kristali kalcita veći su na 75% RH negoli na 53% RH, vjerojatno zbog ranije dovršenoga procesa na 53% RH kad su maksimalne vrijednosti dosegnute nakon 400 minuta, dok na 75% RH proces njihova rasta još traje. Iz navedenog se može zaključiti da je uspješnost procesa pretvaranja portlandita u kalcit veća ako se odigrava pri RH-u koji je između 50% i 65%.

Iznimno je važno dakle procijeniti jesu li obilježja nano-vapna kompatibilna s petrološkim, dijagenetičkim i geokemijskim i/ili mineraloškim obilježjima, ili sa stanjem lokalnog okoliša u kojem se kane primijeniti, te pridonose li tom procesu i njegovoj efikasnosti.38 Poput svih proizvoda koji se rabe u konsolidaciji, tako su i ti proizvodi temeljeni na nano-česticama različite osjetljivosti na vanjske i nutarnje čimbenike koji utječu na njihovu stabilnost, a u određenom trenutku mogu i promijeniti svoja specifična svojstva. To je zato što su isti čimbenici koji utječu na površinu kamena, poput relativne vlage, vrijeme izlaganja i temperaturne promjene, neki od onih koji mogu u kraćem ili dužem razdoblju utjecati na njihovu učinkovitost i djelovanje.

Razlike u procesu karbonatizacije u nano-česticama udružene su s nekoliko čimbenika među kojima su kao ubrzivači procesa CO2 u okolišu i voda (u tekućemu stanju ili kao para), oni stvaraju razlike u početnom stupnju kristalizacije i rastu različitih polimorfnih oblika kalcijeva karbonata. Takvo ponašanje utječe na ponovno djelovanje minerala, njihov kristalinitet, poroznost i petrofizikalna svojstva kamene površine na koju su nano-čestice bile nanesene.39

Osim Italije nano-tehnologija je našla proizvođača i u Njemačkoj. U Italiji proizvod dolazi pod imenom Nanorestore,40 a u Njemačkoj kao CaLoSil.41 Talijanski proizvođač za svoj proizvod navodi da je kompatibilan konsolidant namijenjen za učvršćivanje fresaka i materijala od kamena koji se temelje na karbonatnoj matrici. Njemački proizvođač nudi u kutiji četiri proizvoda koji su pogodni za konsolidaciju površina zidnih slika i fresaka koje se praškasto osipaju. Talijanski proizvođač nano-čestice Ca(OH)2 (kalcijeva hidroksida) raspršuje u 2-propanolu (C3CHOHCH3), a pokusi s njemačkim proizvodom obavljani su u etanolu (CH3CH2OH), u acetonu (CH3 · CO · CH3) i etanolu (60:40), te u n-propanolu.42

Nije isključeno da je ista tehnologija dobivanja kalcijeva hidroksida (portlandita), NaOH + CaCl2 → Ca(OH)2 + NaCl, primjenjivana i u proizvodnji PLM linije proizvoda namijenjenih restauriranju zidnih slika i mozaika.43 Analizom smjese namijenjene injiciranju (PLM-A) u tom je proizvodu utvrđen znatan postotak portlandita (22%, ±4%), koji je među utvrđenim elementima ujedno i jedino vezivo.44

U nekoliko stoljeća staroj zidnoj slici izvorni kalcijev hidroksid (portlandit) odavno je pretvoren u kalcijev karbonat (kalcit). Od dodavanja sintetiziranoga kalcijeva hidroksida, za koji zapravo ne znamo kako će se ponašati nakon nekoliko desetljeća, do njegove potpune pretvorbe u kalcijev karbonat proći će mnogo vremena. Hoće li i do koje će mjere sintetizirani kalcijev hidroksid naposljetku srasti s izvornim kalcijevim karbonatom ili će kao punilo samo popuniti prazan nano-prostor u porama žbuke ili pigmentnoga sloja, pitanje je na koje, bar zasad, ne znamo pouzdan odgovor. Poroznost ma koje ona veličine bila još je jedan od elemenata autentičnosti materijala. Vapnena žbuka putem svojih pora „diše“, ona upija i ispušta relativnu vlagu iz zraka. Što se može dogoditi kad se nano-čestice sintetiziranoga kalcijeva hidroksida pretvore u kalcijev karbonat i popune nano-prostor u njezinim porama? Hoće li ispunjavanjem pora nano-česticama sintetiziranog kalcijeva hidroksida „disanje“ žbuke biti otežano?

Ne bi li ipak trebalo smanjiti brzinu primjene nano-tehnologije na višestoljetnu spomeničku baštinu, bar dok se kroz duže razdoblje, ako treba i par desetljeća, ne utvrde njezini stvarni dosezi i moguće neželjene posljedice? Kako moguće posljedice vezane uz samo djelo, tako i one neposredno vezane uz njezin okoliš, restauratore koji rukuju s nano-česticama i ljude koji u njemu borave.

*

Na kraju razmatranja o anorganskim materijalima u restauriranju zidnih slika valja upozoriti na detalj koji nije nimalo zanemariv. Tehnologija zidnoga slikarstva stoljećima je, osim na anorganskima, počivala i na organskim materijalima: od slame, iverja i konjske dlake u žbuci, do žumanjaka, tutkala i kazeina kao veziva pigmenata itd. Konsolidiranje zidnih slika anorganskim materijalima svoje opravdanje napose ima u Kalkfrescomalerei-u ili u Kalkseccomalerei-u, premda ni to slikarstvo nije u cijelosti izuzeto od organskih dodataka.

Materijali koji su se stoljećima i tisućljećima rabili u zidnome slikarstvu u skladu su s prirodom koja nas okružuje. Zidna je slika materijalni i duhovni svijet, mikrokozmos sazdan od organskih i anorganskih materijala, a slikar, vođen Demiurgovom rukom, kreator je toga specifičnog mikrokozmosa. Ondje gdje su organski izvorni materijali na zidnoj slici, u restauratorskim bi ih zahvatima bilo posve neopravdano i neprimjereno izostaviti. Uporabom samo anorganskih materijala, koje znanost danas nerijetko uzdiže kao što je nekoć uzdizala i sintetičke materijale, bila bi neoprostiva pogreška, negiranje cjelokupnosti materijalne izvornosti zidne slike.

Stoga uporaba sintetiziranih anorganskih materijala dobivenih kemijskim postupcima, unatoč trenutačnim zadovoljavajućim rezultatima, ipak nalaže određeni oprez, ali i duboko propitivanje opravdanosti takvih postupaka. Jer, ne samo da se time nepovratno mijenja tvarna struktura izvornika, time se gubi i njegova autentičnost.45 Jesu li sintetiziranjem proizvedene čestice nano-vapna možda nepotreban korak previše, korak koji ih udaljuje od autentičnosti s trenutačno nepredvidivim mogućim budućim posljedicama?

Zeleno restauriranje ili što nakon restauriranja kompatibilnim materijalima?

"However, it must be kept in mind that the long term effects of new materials and methods on wall paintings are unknown and could be harmful. Therefore, the use of traditional materials, if compatible with components of the painting and the surrounding structure, should be encouraged."
ICOMOS 2003.46

Razvoj tehnologije temeljene na anorganskim materijalima: „kemijskim proizvodima analognima ili vrlo sličnima izvornima (i istih fizikalno-kemijskih obilježja)“ i „kompatibilnima koliko god je to moguće“ s izvornikom,47 najvećim dijelom počiva na teoriji znanstvenog restauriranja (scientific conservation).48 U praksi znanstveno restauriranje provodi tri temeljna zadatka:

  1. Preciznim određivanjem kakav je bio u danome trenutku, znanost određuje kakav bi restaurirani predmet trebao biti.
  2. Ona određuje koja su najučinkovitija restauratorska tehnika i materijali.
  3. Ona nadzire razvoj danih restauratorskih postupaka.49

Znanstveni se postupci trebaju primjenjivati kad se zahtijeva znanstveno potvrđena informacija, ali konačna odluka i kriterij po kojem će se odrediti restauratorski postupci uvijek će biti proizvod određene subjektivne volje:50 na taj su način restauriranje ili održavanje jednostavno samo još jedna intervencija u životu umjetničkih djela.51 Imajući to na umu i na nano-vapno, kao posljednji restauratorski „hit“ temeljen na znanstvenom restauriranju, valja gledati kao na još jedan materijal koji, zasigurno, nije reverzibilan, ali je donekle kompatibilan s izvornikom – zidnom slikom. Što se naime dublje unosimo u izvorni materijal popunjavajući njegove pore – čestice gašenoga vapna Ca(OH)2 u alkoholu 1-propanol mjerile su se u mikrometrima (µm, 10-6), a one sintetiziranog nano-vapna u nanometrima (nm, 10-9) – ne znači samo da mu time nadoknađujemo izgubljena svojstva nego mijenjamo i njegovu izvornu strukturu, njegovu autentičnost. Nekritička primjena "novih" konsolidanata pa tako i nano-vapna nije stoga nimalo bezazlena.

*

Povratak u restauratorskome procesu na tradicionalne materijale koji tvore izvornu strukturu zidne slike – što ohrabruje i spomenuti dokument ICOMOS-a iz godine 2003.52 – mogao bi biti sljedeći korak, zeleni korak kojim bi se spirala eksperimentiranja u proteklih pola stoljeća dovela neposredno iznad polazne točke. Naravno, pod pretpostavkom da se napredovalo. Primarna uloga znanosti u restauratorskome procesu i dalje treba davati precizne dijagnoze: kako one vezane uz utvrđivanje izvorne tehnologije, tako i one uz utvrđivanje uzroka zatečenih oštećenja, ali ne bi smjela nametati tehnološka rješenja promicanjem industrijskih proizvoda u čijem je kreiranju sama sudjelovala. Zajedno sa znanstvenicima, odgovornost bi na sebe trebali preuzeti restauratori, i to odabirom znanstvenim analizama utvrđenih tradicionalnih materijala i njihovim usklađivanjem s odgovarajućim restauratorskim postupcima – izbjegavajući pri tom poznate nedostatke organskih materijala, ponajviše uzrokovane primjenom u neodgovarajućim uvjetima i na neodgovarajući način.

Pojedini industrijski proizvodi namijenjeni restauriranju dosad nisu opravdali očekivanja primjenom na zidnim slikama. Unificiranje restauratorskih postupaka uporabom istih industrijskih proizvoda u raskoraku je s tehnološkim vrijednostima i autentičnošću izvornika. Naime, ne smije se zaboraviti da su mnoga djela zidnoga slikarstva unikatne tehnološke i estetske vrijednosti do nas doprla, premda i znatnije oštećena, zahvaljujući upravo tradicionalnoj tehnologiji.

Uz zadržavanje pozitivnih postignuća uporabe anorganskih materijala, poput, primjerice, otopine gašenoga vapna u alkoholu – Ca(OH)2 u alkoholu 1-propanol (0,5g/100cc) – povratak tradicionalnoj tehnologiji velik je izazov restauratorskoj struci. Tim zelenim povratkom restauratori bi na sebe preuzeli aktivnu ulogu u održavanju i njegovanju tradicionalne tehnologije slikanja, ali i restauriranja zidnih slika. Tradicija koja je gotovo posve nestala u mnoštvu industrijski proizvedenih sintetičkih materijala, među kojima posebno mjesto zauzimaju materijali kojima su u proteklim dvama desetljećima u Hrvatskoj nemilice restaurirane zidne slike.

Treba istaknuti da su, usporedo s razvojem industrijske proizvodnje materijala za restauriranje, u proteklih nekoliko desetljeća objavljeni brojni radovi o izvornim slikarskim tehnologijama koje obuhvaćaju razdoblje od antike do prošloga stoljeća. Proučavanjem tih tehnologija i znanstvenim utvrđivanjem izvorne tehnologije primijenjene na nekoj zidnoj slici, te utvrđivanjem uzroka njezina dosadašnjeg propadanja, primjena tradicionalne tehnologije restauratorima nudi mogućnost da joj se još više približe i bolje upoznaju, njegujući njezine vrijednosti i ne dopuštajući da one padnu u zaborav.

Bilješke

1, 17, 18Ciro Piccioli, Carolina Scavone, Valentina Piccioli, Aspetti scientifici della reversibilità e della complessità nel percorso di restauro: orizzonti di ricerca. Riflessioni, esperienze, percorsi di ricerca. Il rispetto dell'esistente e l'irreversibilità dell'azione, u: Atti del XIX convegno internazionale Scienza e Beni Culturali (Bressanone, 1. - 4. srpnja 2003.), Venecija, 2003., 63-68. U daljnjem tekstu: XIX convegno internazionale 2003. Natrag.

2Daniel Varney Thompson, The materials and techniques of medieval painting, New York, 1956., 49. Natrag.

3Anorganski materijali u konzerviranju-restauriranju zidnih slika (Inorganic materials in Wall painting conservation), HRZ, Restauratorski centar Ludbreg, 27.-29. svibnja 2013. Natrag.

4Charles Velson Horie, Vinyl acetate derived polymers, u: Materials for Conservation, Oxford, London, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore, 1997., 92-96. Natrag.

5, 21, 23, 24, 25, 30Laura i Paolo Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London, Boston, Durban, Singapore, Sydney, Toronto, Wellington, 1984., 240, 350. Za bilješke 21 – 30 230-231. Prvo izdanje objavljeno je na francuskom jeziku: La conservation des peintures murales, ICCROM, Bologna, 1997. Natrag.

6Emiliano Carretti, Luigi Dei, Piero Baglioni, Nanotechnologies based cleaning systems: an innovative tools in cultural heritage conservation, u: Langmuir, 19 (2003.), 7867. Natrag.

7Riječ je o freskama u Cappelli Maggiore u katedrali u Pratu (1452. – 1465.) koju je oslikao Filippo Lippi, te o freskama u katedrali u Conglianu (Veneto) koje je u drugoj polovici 16. stoljeća naslikao Ludovico Pozzoserrato. Emiliano Carretti, The Art of materials science for the Conservation of Renaissance paintings (predavanje održano u Ludbregu 26.5.2013., PPT), slike 56 i 57. Natrag.

8"In conclusion, and response to the title of this dissertation: ’Can nanolime stone consolidation offer a feasible option for conservation of lime stone ecclesiastical buildings?’, it is the writer’s opinion that, the judgement for each particular element of each building is required and, that the answer to this question will most likely always be subjective, as is the case with all conservation practice." Joanna Louise HULL, Can Nanolime Stone Conservation offer a Feasible Conservation Method for Limestone Ecclesiastical Building? (Dissertation A-UBILF3-20-3). Bristol 2012. Natrag.

9"An environmental ethic that values evolutionary process proves to offer a number of prima facie reasons to be cautious about many of the promises and treats of nanotechnology. However, because it proves harder than expected to make conceptually clear distinctions between the products of nanotechnologies and those of existing chemical and biological technologies such as plastics and in vitro fertilization, the reasons for caution are often advisory rather than absolutely prohibitive. Only in a few cases do the promises and treats of nanotechnology send up particularly strong red flags. One of these is the case of the introduction of radically new materials into human and natural environments, materials that may prove to be biologically and ecologically harmful. Another is the case of technologies that consciously seek to replicate the process of evolution by natural selection. A third is the prospect of using nanotechnologies to enhance humans away from their inherited evolutionary identity. The latter of this two are occasions in which the developer of the technology seems to be carried away with the idea of a fabricated biology." CHRISTOPHER J. PRESTON, The Promise and Threat of Nanotechnology. Can Environmental Ethics Guide Us? Natrag.

10"They found the nanoparticles can indirectly damage DNA inside cells by transmitting signals through a protective barrier of human tissue…What [this latest research is] saying is once nanoparticles are in the body they have a capacity to cause toxicological effects at a distance." Vidi: Lyme Green Australia, Nanoparticles cause damage despite Blood Brain Barrier Natrag.

11Stefano Della Torre, La reversibilità nel restauro, u: XIX convegno internazionale 2003. Natrag.

12, 49, 51 Salvador Muñoz Viñas, Contemporary theory of conservation, 2004. (recenzija)
Richard D. Smith, Reversibility: a questionable philosophy, u: Restaurator, 9 (1988.), 199-207. Natrag.

13Hiltrud Schinzel, Restoration - A Kaleidoscope through History, izlaganje na konferenciji Reversibility - Does It Exist?, The British Museum, Department of Conservation, 8.-10. rujna 1999., Brunei Gallery, SOAS, University of London. Natrag.

14ICOMOS Principles for The Preservation and Conservation-Restauration of Wall Paintings (2003) Natrag.

15ICOMOS Principles, Konzervatorsko-restauratorski postupci (članak 5, 2. odlomak) Natrag.

16ICOMOS Principles, Konzervatorsko-restauratorski postupci (članak 5, 4. odlomak) Natrag.

17Vidi bilješku 1. Natrag.

18Ciro Piccioli, Carolina Scavone, Valentina Piccioli, 2003., (bilješka 1), 63-68. Natrag.

19Emiliano Carreti, 2013., (bilješka 7), 9. Natrag.

20Conservation Basics, Practical Building Conservation, (ur.) Ian McCaig, English Heritage, Farnham, Surrey, UK i Burlington, USA, 2011., 5. Dr. Simon Thurley izvršni je direktor English Heritage, vodeći je povjesničar arhitekture i glavni savjetnik Vlade za engleski povijesni okoliš. Natrag.

21Laura i Paolo Mora, Paul Philippot 1984., (bilješka 5), 230-231. Natrag.

22Ivan Srša, A da razmislimo o iskustvima starih majstora?, u: Portal, 2 (2011.), 103-119. Natrag.

23Laura i Paolo Mora, Paul Philippot 1984., (bilješka 5), 230. Natrag.

24Laura i Paolo Mora, Paul Philippot 1984., (bilješka 5), 230-231. Natrag.

25Laura i Paolo Mora, Paul Philippot 1984., (bilješka 5), 231. Natrag.

26, 37 I. Galan, C. Andrade, M. Castellote, N. Rebolledo, J. Sanchez, L. Torro, I. Puente, J. Campo, O. Fabello, Neutron diffraction for studying the influence of relative humidity on carbonation process of cement pastes, u: Journal of Physics: Conference series 325, (2011) 012015, doi: 10.1088/1742-6596/325/1/012015. Natrag.

27Enzo Ferroni, Dino Dini, Su alcune esperienze orientative atte a favorire il distacco o lo strappo di affreschi inquinati da sali efflorescenti, u: Bulletin of CIHA, 2 (1967), 23-24; Les responsabilités de l'historien dans la conservation et la restauration des monumentes et oeuvres d'art, u: Colloque de Venise, Institut d'art et d'archéologie, 1967; Enzo Ferroni i Dino Dini, Esperienze sul Sequestro di Nitrati con Tributilfosfato per il Distacco e la Conservazione degli Affreschi, u: Atti della XLI Riunione della SIPS Societa' Italiana per il Progresso delle Scienze, Vol. 2, Siena, 1967., Roma, 1968, 919-932. Natrag.

28Piero Baglioni, Rodorico Giorgi, Ching-Chih Chen, Nanoparticle Technology Saves Cultural Relics: Potential for a Multimedia Digital Library. Natrag.

29Portlandit u reakciji s CO2 iz zraka ponovno prelazi u kalcijev karbonat (CaCO3). Natrag.

30Laura i Paolo Mora, Paul Philippot 1984., (bilješka 5), 230. Natrag.

31Rodorico Giorgi, Luigi Dei, Piero Baglioni, A New Method for Consolidating Wall Paintings Based on Dispersions of Lime in Alcohol. Studies in Conservation, 45, 2000, 154-161. – Emiliano Carreti, Lime /Alcohol Dispersions for Wall Paintings Conservations: History, Laboratory Experiments and Case Studies. (Predavanje održano u Ludbregu 26. 5. 2013., PPT.) Natrag.

32Piero Baglioni, D. Chelazzi, Luigi Dei, Rodorico Giorgi, Calcium hydroxide nanoparticles for the consolidation of wall paintings. Natrag.

33Natrijev hidroksid (NaOH), natrijska lužina ili kamena sol. Natrijev hidroksid topljiv je u vodi, etanolu i metanolu. Ljubiša Grlić, Mali kemijski leksikon. Zagreb, 1992, 134. Natrag.

34Kalcijev klorid (CaCl2) nastaje u velikim količinama kao sporedni produkt u proizvodnji sode po Solvayevu postupku. Ljubiša Grlić, Mali kemijski leksikon. Zagreb, 1992, 93. Natrag.

35Barbara Salvatori, Luigi Dei, Synthesis of Ca(OH)2 Nanoparticles in Diols. Langmuir, 17 (2001.), 2371-2374.; Moira Ambrosi, Luigi Dei, Rodorico Giorgi, Chiara Neto, Pietro Baglioni, Colloidal Particles of Ca(OH)2: Properties and Applications to Restoration of Frescoes. Langmuir, 17 (2001.), 4251-42544.; Alessio Nanni, Luigi Dei, Ca(OH)2 Nanoparticles from W/O Microemulsions. Langmuir, 19 (2003.), 933-938; Rodorico Giorgi, Moira Ambrosi, Nicola Toccafondi, Piero Baglioni, Nanoparticles for Cultural Heritage Conservation: Calcium and Barium Hydroxide Nanoparticles for Wall Paintings Consolidation., Chem. Eur. J. 2010, 9374-9382. Published online: July 23, 2010. Natrag.

36English Heritage, Practical Building Conservation. Mortars, Renders & Plasters, (ur.) Alison Henry i John Stewart, Ashgate Publication Limited, Farnham, Surrey UK i Burlington USA, 2011., 34, 602.; u mineralnom je obliku portlandit (kalcijev hidroksid) relativno rijedak mineral. Natrag.

37Galan, Andrade, Castellote, Rebolledo, Sanchez, Torro, Puente, Campo, Fabello 2011, (bilješka 26) Natrag.

38L. S. Gomez-Villalba, P. López-Arce, A. Zornoza-Indart, M. Alvarez De Buergo, R. Fort, Modern restoration products based on nanoparticles: The case of the Nano-Lime, interaction and compatibility with limestone and dolostones surfaces, advantages and limitations, EGU General Assembly 2012, (22.-27. travnja 2012., Beč, Austrija), 2418. The Smithsonian/NASA Astrophysics Data System – Petrologija (Petrology) – znanstveno proučavanje stijena, uključujući petrografiju i petrogenezu. Dijagentički, dijageneza (diagenesis) – proces kemijskih i fizikalnih promjena u taloženom sedimentu tijekom konverzije u stijenu. Natrag.

39 Gomez-Villalba, L. S.; López-Arce, P.; Zornoza-Indart, A.; Alvarez De Buergo, M.; Fort, R. (bilješka 38). – Spomenute napomene o specifičnim okolnostima karbonatizacije nano-čestica na površini kamena odnose se i na mnogo porozniji materijal kakav su povijesne žbuke, pa valja očekivati da će daljnja istraživanja njihova djelovanja biti usmjerena i prema tom nadasve poroznom materijalu. Natrag.

40Nanorestore - Katalog C.T.S. S.r.l. Italy Natrag.

41Sample box "Fresco". IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG Freiberg Deutschland Natrag.

42Arnulf Daehne, Christoph Herm, Calcium hydroxide nanosols for the consolidation of porous building materials, results from EU-STONECORE, u: Heritage Science, 1, 2013 Natrag.

43Liniju proizvoda PLM (PLM-A, PLM-AL, PLM-I, PLM-M, PLM-SM i PLM-S) proizvodi tvrtka C.T.S. S.r.l. Italija. Natrag.

44Kvantitativna fazna analiza provedena je u Mineraloško-petrografskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Izvješća o analizi sastavio je prof. dr. sc. Darko Tibijaš. Analiza je dala sljedeće rezultate: kvarc – SiO2 (45%, ±5%); portlandit – Ca(OH)2 (22%, ±4%); larnit − Ca2SiO4 (15%, ±6%); talk – Mg3Si4O10(OH)2 (8%, ±4%); kalcit − CaCO3 (9%, ±2%) i kalijski feldspat − KAlSi3O8 (1%, ±2%). Natrag.

45"Authenticity, … appears as the essential qualifying factor concerning values. The understanding of authenticity plays a fundamental role in all scientific studies of cultural heritage, in conservation and restoration planning, as well as within inscription procedures used for the World Heritage Convention and other cultural heritage inventories.", The Nara Document on Authenticity, članak 10, u: The Nara Conference on Authenticity of World Heritage Convention, Nara, Japan, 1.-6. studenog 1993. Natrag.

46ICOMOS Principles 2003, Konzervatorsko-restauratorski postupci, članak 5, 3. odlomak. Natrag.

47Emiliano Carreti 2013, (bilješka 7), 9. Natrag.

48Kad se govori o znanosti konzerviranja obično se misli na materijal i na „hard“ znanosti: kemiju, fiziku i biologiju. One oblikuju prostor u kojemu se istraživanje razvija manje ili više kooperativno. Natrag.

49Salvador Muñoz Viñas 2004., (bilješka 12) Natrag.

50Ivan Srša, Pitanje prezentacije fragmentarno očuvanih zidnih slika, u: Peristil, 54, 2010., 127-144. Natrag.

51Salvador Muñoz Viñas 2004., (bilješka 12) Natrag.

52ICOMOS Principles 2003 Natrag.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u srijedu, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u nedjelju, 1. lipnja 2014.