IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa
logotip Instituta za povijest umjetnosti

Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove

Split – Trogir 27. i 28. rujna 2013.

Svetišta dalmatinskih katedrala: sudionici skupa

Silvija Banić, diplomirana povjesničarka umjetnosti i konzervatorica

fotografija Silvije Banić

Rođena u Splitu u svibnju 1981. godine. Nakon završene Jezične gimnazije u Omišu, 1999. godine upisuje dvopredmetni dodiplomski studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomirala u siječnju 2005. godine.

Stručni ispit u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti položila u studenom 2007. godine te stekla temeljno stručno zvanje konzervator-povjesničar umjetnosti. Krajem iste godine primljena na poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje joj je prihvaćena tema doktorske disertacije „Novovjekovne tkanine s uzorkom na liturgijskim predmetima Zadarske nadbiskupije”.

Povijesnim tekstilima je posvetila nekoliko radova i izlaganja na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima. Višekratno se usavršavala u Firenci i Veneciji, gdje 2010. godine boravi kao stipendistica Vlade Talijanske Republike. Tijekom dvije akademske godine je u svojstvu vanjskog suradnika bila izvođač kolegija „Zaštita pokretne baštine” na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Bibliografija

Poglavlja u knjigama

 • Prilog poznavanju sakralnih inventara otoka Raba: najvrjedniji povijesni tekstili sačuvani na liturgijskom ruhu i drugim dijelovima liturgijske opreme, u: Rapski zbornik II, (ur. Andrić, Josip ; Lončarić, Robert), Rab 2012., str. 461-499.
 • Liturgijsko ruho, u: Milost susreta – umjetnička baština franjevačke provincije Svetog Jeronima, (ur. Fisković, Igor), Zagreb 2011., str. 320-330.
 • Misno ruho i liturgijsko srebro 17. i 18. stoljeća u posjedu župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na otoku Ravi, u: Otok Rava, (ur. Faričić, Josip), Zadar 2008., str. 407-420.

Izvorni znanstveni rad

 • Damast i vez iz druge polovine 15. stoljeća na misnom ornatu u Franjevačkom samostanu u Hvaru, Ars Adriatica 1/2011, str. 117-132.

Stručni radovi

 • Hommage čarobnjaku detalja – prikaz izložbe Zvonimir Brkan (1920. - 1979.), Galerija umjetnina Narodnog muzeja Zadar, Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj 1-2/2010, str.24-26.
 • Katalog dragocjenih umjetnina – prikaz knjige „Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije – Kiparstvo II.”, Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj 4/2008, str. 51-53.

Izlaganja na znanstveno-stručnim skupovima

 • Zbirka tekstila Zadarske nadbiskupije: prikupljanje, inventarizacija, pohrana, Obaveza vođenja dokumentacije o povijesnom tekstilu, Međunarodni znanstveno-stručni skup u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ministarstva kulture, Zagreb, 14-15.06.2011.
 • Programi za obradu fotografija kao pomoć u istraživanju i dokumentaciji: tekstil na procesijskom sjenilu iz Solina na Dugom otoku analiziran nakon računalne rekompozicije, Obaveza vođenja dokumentacije o povijesnom tekstilu, Međunarodni znanstveno-stručni skup u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ministarstva kulture Zagreb, 14. - 15.06.2011.
 • Kapuljača pluvijala iz katedrale Sv. Lovre u Trogiru u svjetlu novih istraživanja, Konzervatorska i restauratorska istraživanja na umjetninama od tekstila, Međunarodni znanstveno-stručni skup u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ministarstva kulture, Zagreb, 26. - 29.04.2010
 • „Od tekstila do kulture tekstila” - odabrane metode prezentacije predmeta od tekstila u Pratu i Firenci, Najvažniji postupci za očuvanje i poboljšanje stanja umjetnina od tekstila, Međunarodni znanstveno-stručni skup u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ministarstva kulture, Zagreb, 24.- 26.11.2008.
natrag, na sažetak

dr. sc. Josip Belamarić, znanstveni savjetnik u Institutu za povijest umjetnosti – Zagreb, Centar Cvito Fisković u Splitu

Pohađao klasičnu gimnaziju u Splitu, a studij povijesti umjetnosti i muzikologije diplomirao na zagrebačkom sveučilištu, gdje je i magistrirao i doktorirao. Od 1979. radio kao konzervator u splitskom Konzervatorskom odjelu, kojemu je od 1991. bio i na čelu. Od 2010. godine je zaposlen kao znanstveni savjetnik u Institutu za povijest umjetnosti.

Objavio je više knjiga, te niz priloga i studija o dalmatinskoj kasnoantičkoj, srednjovjekovnoj i renesansnoj umjetnosti. Bio je urednik časopisa “Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, te niza edicija i izložbi, suradnik i voditelj timova koji su radili na nekim od najzahtjevnijih restauratorskih kampanja u Trogiru i Splitu. Dobitnik više značajnih hrvatskih i inozemnih nagrada i odlikovanja.

natrag, na sažetak

dr. sc. Zoraida Demori-Staničić, pročelnica Službe za odjele izvan Zagreba Hrvatskog restauratorskog zavoda

Završila Klasičnu gimnaziju Splitu. Godine 1976. diplomirala studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1980. Fakultet vanjske trgovine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala 1996., a doktorirala 2012. godine.

Od 1977. do 2000. zaposlena u Konzervatorskom odjelu u Splitu kao konzervator povjesničar umjetnosti, a od 2000-2005. kao viši inspektor zaštite kulturnih dobara. Kao konzervator popisala, stručno obradila i registrirala veliki broj pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara širom Dalmacije, sudjelovala u zaštitnim radovima na kulturnim dobrima te izboru i postavi umjetnina brojnih zbirki sakralne umjetnosti. Otkrila, interpretirala, valorizirala i publicirala niz umjetničkih djela, aktivno sudjelovala na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i u pripremama brojnih domaćih i stranih izložbi. Od 2005. godine zaposlenik Hrvatskog restauratorskog zavoda kao pročelnik Službe za odjele izvan Zagreba.

Objavljuje znanstvene i stručne radove. Suradnik Hrvatske enciklopedije, Likovne enciklopedije Hrvatske i Hrvatskog leksikona. Od 1980. uključena u znanstvene projekte Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1980. do 2011. član uredništva časopisa Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, a od 2010. godišnjaka Hrvatskog restauratorskog zavoda „Portal”.

Od godine 1997. sudjeluje u osnivanju studija konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu definirajući studijski program i organizirajući nastavu u kojoj aktivno djeluje. Kao mentor i komentor sudjeluje u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji.

Nositelj ordena „Danice hrvatske s likom Marka Marulića” i nagrade „Vicko Andrić”.

natrag, na sažetak

Jurica Matijević, docent na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke Akademije u Splitu

Rođen 1967. godine u Splitu gdje završava osnovnu i srednju školu.

Godine 1991. upisuje studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira 1997. godine i stječe zvanje akademskog slikara.

Kao vanjski suradnik, u razdoblju od 1992. do 1995. godine povremeno je angažiran, a u razdoblju od 1995. do 1997. godine kontinuirano, na projektima konzervacije-restauracije u restauratorskoj radionici Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu.

Od 1997. do 1999. godine obavlja konzervatorsko-restauratorske poslove samostalno. U razdoblju od 1999. do 2001. boravi na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji.

Godine 2001. zapošljava se na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu gdje je angažiran u izvođenju nastave na usmjerenju za konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva.

2007. godine stekao je stručno zvanje viši konzervator-restaurator za uže specijalnosti slike na različitim nosiocima i polikromirana drvena skulptura.

 • Cennino Cennini, Knjiga o umjetnosti – Il Libro dell' Arte, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007. autori prijevoda, komentara i bilježaka: Katarina Hraste, Jurica Matijević
 • Maja Pavela Vrančić, Jurica Matijević, Primijenjena organska kemija u konzervaciji i restauraciji, sveučilišna skripta, Manualia universitatis studiorum Spalatensis (Udžbenici Sveučilišta u Splitu); Split, 2009.
 • Frane Mihanović, Jurica Matijević, Julija Baćak, Slika „Sv. Obitelj sa sv. Ivanom” iz samostana sv. Frane u Splitu – istraživanje i konzervacija, Kulturna baština, Društvo prijatelja kulturne baštine Split, sv. 35, Split, 2009., str. 189-202
 • Frane Mihanović, Nada Bezić, Valerija Dunkić, Elma Vuko, Jurica Matijević, Skulptura raspetoga Krista iz lopudske Crkve Gospe od Šunja, Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik, godište XXI., br. 2, Dubrovnik, 2010., str. 201-227
 • Jurica Matijević, Ivana Boić, Konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici „Smrt sv. Josipa” iz župnog dvora na otoku Lopudu, Arhivi, knjižnice, muzeji, 13. seminar, Zbornik radova, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, 2010., str. 420-425
natrag, na sažetak

Žana Matulić Bilač, konzervatorica-restauratorica savjetnica u Hrvatskom restauratorskom zavodu, Restauratorski odjel Split

Rođena je u Splitu 1968. godine. Diplomski rad na temu„Dubrovački slikari renesanse“ obranila je 1991. godine kod prof. Krune Prijatelja te stekla diplomu profesora likovne kulture na Sveučilištu u Splitu. Od 1990. godine do danas kontinuirano radi u konzervatorsko-restauratorskoj struci: 1990-2006. u Konzervatorskom odjelu u Splitu, a od 2006. do danas u splitskom odjelu Hrvatskog restauratorskog zavoda u zvanju konzervatorice-restauratorice savjetnice. Kroz konzervatorsko-restauratorske projekte, zahvate, domaće i strane suradnje, seminare, radionice, skupove i izložbe, razvijala je specijalizaciju konzervacije-restauracije štafelajnih slika i polikromiranog drva. Najznačajniji radovi: romaničko raspelo iz porečke Eufrazijane, romaničko slikano raspelo iz sv. Andrije na Čiovu, Gospa od Anđela iz Trogira, Gospin ciklus nad oltarom sv. Dujma, glavni oltar splitske katedrale, poliptih Dujma Vuškovića iz Gospe kraj mora te cijeli niz drugih cjelovitih zahvata. U promišljanju i metodologiji tih konzervatorsko-restauratorskih procesa priložila je zanimljivih i zapaženih inovacija te se može reći da zastupa pristup žive, aktivne i istraživačke konzervacije-restauracije koja umjetničko djelo pokušava shvatiti i interpretirati slojevito.

Od osnutka Konzervatorsko-restauratorskog odsjeka Umjetničke akademije u Splitu do danas predaje više kolegija, danas u nastavnom zvanju docenta. Osim educiranja mladih kolega kroz uključivanje u tekuće projekte, sa svojim studentima već šesnaestu godinu provodi programe preventivne konzervacije na brojnim zapuštenim sakralnim lokacijama.

natrag, na sažetak

dr. sc. Predrag Marković, izvanredni profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Povjesničar umjetnosti, rođen u Puli 10. prosinca 1961., diplomirao 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je magistrirao 1995. i doktorirao 2002. godine. Od 1989. godine zaposlen je na Odsjeku za povijest umjetnosti istog fakulteta na kojem predaje Umjetnost gotike te izborne predmete iz područja umjetnosti kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka mahom vezane za arhitekturu i kiparstvo navedenog razdoblja. Od 2009. izabran je u zvanje izvanrednog profesora te imenovan predstojnikom katedre za Umjetnost romanike. Višegodišnja istraživanja šibenske katedrale objelodanio je u knjizi "Katedrala sv. Jakova u Šibeniku. Prvih 105 godina" (Zagreb, 2010) za koju je nagrađen godišnjom nagradom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske te Državnom nagradom za znanost 2011. godine. Glavna područja istraživanja: arhitektura i kiparstvo kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka.

natrag, na sažetak

mr. sc. Barbara Španjol-Pandelo, znanstvena novakinja asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Barbara Španjol-Pandelo

Rođena 1979. u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala 2002. godine s temom „Francesco Squarcione i njegov krug”, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine obranila magistarski rad pod naslovom „Gotička drvena skulptura u Istri (1250.-1450.)”. Od 2011. godine upisana na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru.

U siječnju 2003. godine izabrana u naslovno suradničko zvanje mlađeg asistenta na Odsjeku likovne kulture pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, te kao vanjski suradnik asistirala u nastavi na kolegijima Umjetnost srednjeg vijeka i Umjetnost srednjeg vijeka u Hrvatskoj na studiju likovne kulture, te na kolegiju Ikonologija na studiju likovne kulture i povijesti umjetnosti. Od 1. lipnja 2004. godine zaposlena na radno mjesto znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Asistirala na kolegijima Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost srednjeg vijeka, Kršćanska ikonografija, Ikonologija, te Umjetnost gotike. U okviru nastave organizirala brojnu terensku nastavu u Hrvatskoj i inozemstvu.

Suorganizatorica međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija u Rijeci 2007. do 2009. godine, te pomoćnica urednice časopisa za ikonografske studije IKON od 2007. do 2009. godine. Suorganizatorica izložbe Fragmenta sculpta – ranosrednjovjekovna kamena skulptura Kvarnera (Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 3. srpanj – 31. listopad 2009.)

Sudjelovala na pet znanstvenih skupova. Znanstveni rad usmjerava na probleme drvene kasnosrednjovjekovne skulpture Istre, Kvarnera i Dalmacije 14. i 15. stoljeća.

natrag, na sažetak

dr. sc. Goran Nikšić, dipl. ing. arh., voditelj Odsjeka za staru gradsku jezgru, Grad Split

Od 1980. godine kao arhitekt konzervator u Konzervatorskom odjelu - Split (ranije Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture) radio je na projektima dokumentacije, istraživanja i obnove brojnih povijesnih građevina i sklopova, uključujući katedrale u Korčuli, Hvaru, Splitu, Trogiru i Šibeniku. Od 1996. godine, kao konzervator odgovoran za splitsku povijesnu jezgru, osim zahvata na najznačajnijim građevinama Dioklecijanove palače (katedrala, krstionica, Zlatna vrata, Peristil) zaokupljen je problemima obnove i održavanja građevinskog fonda, komunalne infrastrukture i kvalitete života u jezgri. Pri tome je osobitu pozornost pridaje upotrebi tradicionalnih materijala i tehnika, ali se zalaže i za uvođenje suvremenih konzervatorsko-restauratorskih tehnologija poput laserskog čišćenja kamena. Od 2006. godine sličnim problemima se nastavio baviti na položaju voditelja Službe (danas Odsjeka) za staru gradsku jezgru u sklopu gradske administracije. U tome se značajem izdvaja vođenje projekata signalizacijsko-informacijskog sustava te Plana upravljanja povijesnom jezgrom i podrumima Dioklecijanove palače.

Od 1981.-1983. pohađao je poslijediplomski studij graditeljskog nasljeđa u Splitu, a 1991.-1992. studij konzervacije na Sveučilištu u Yorku (UK), gdje je obranio magistarski rad na temu poslijeratne obnove hrvatske graditeljske baštine. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 2012. godine obranio je doktorsku disertaciju o Marku Andrijiću, najvećem korčulanskom graditelju i klesaru. Na splitskoj Umjetničkoj akademiji budućim restauratorima predaje Uvod u arhitektonsku konzervaciju.

Usavršavao se na studijskim putovanjima u inozemstvu, sudjelovao u nizu stručnih i znanstvenih skupova. Bio je član stručnog povjerenstva za obnovu šibenske katedrale. U svojstvu ICOMOS-ovog eksperta sudjeluje u evaluacijskim misijama na lokalitetima svjetske kulturne baštine. Od 1997. godine je predavač na Umjetničkoj akademiji u Splitu, predmet “Arhitektonska konzervacija – materijali i tehnike”.

Znanstveni interes je usko vezao uz konzervatorski posao, pa su tekstovi koje je publicirao mahom nastali kao rezultat istraživanja prije i za vrijeme zahvata na graditeljskoj baštini.

Izbor iz publiciranih radova:

 • Maniristička palača Arneri u Korčuli, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26, Split 1986-1987., str 445-471.
 • Nove spoznaje o Hektorovićevom Tvrdalju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 27, Split, 1988., str. 195-211.
 • Prilog o arhitekturi Dioklecijanovog mauzoleja i rekonstrukciji splitske katedrale u 13. stoljeću, Petriciolijev zbornik I, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35, Split, 1995., str. 105-122.
 • Svjetlo u katedrali sv. Duje u Splitu, Kulturna baština 28-29, Split, 1997., str. 37-48.
 • Marko Andrijić u Korčuli i Hvaru, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 37, Split, 1997.-1998., str. 191-228.
 • Jupiterov hram (krstionica sv. Ivana) u Splitu, Klesarstvo i graditeljstvo, br. 1-2, god. XI, Pučišća, 2000, str. 11-19.
 • Korčula: urbanističke stege i graditeljska snalažljivost, Godišnjak grada Korčule 5, Korčula, 2000., str. 3-20.
 • Novi nalazi u koru katedrale sv. Dujma, Kulturna baština 31, Split, 2002., str. 139-162.
 • Obnova bastiona Priuli, (s grupom autora), Split, 2003.
 • Kor splitske katedrale, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 40, Split, 2003-2004, str. 263-305.
 • Obnova prezbiterija katedrale Sv. Dujma u doba Tome Arhiđakona, u: Toma arhiđakon i njegovo doba,-zbornik radova (ur. Mirjana Matijević-Sokol, Olga Perić), Split, 2004., str. 253-268.
 • The Restoration of Diocletian's Palace - Mausoleum, Temple, and Porta Aurea (with the analysis of the original architectural design), in: Diokletian und die Tetrarchie, Aspekte einer Zeitenwende, Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr., Band 1, Berlin - New York, 2004., str. 163-171.
 • Povijest i arhitektura korčulanske katedrale Svetog Marka, 700 godina korčulanske biskupije, zbornik radova, Korčula, 2005., str. 117-134.
 • Andrijići u Dubrovniku, Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Zbornik radova sa znanstvenih skupova „Dani Cvita Fiskovića“ održanih 2003. i 2004. godine, (ur. P. Marković i J. Gudelj), Zagreb, 2008., str. 137-148.
 • Dioklecijanova palača – od projekta do izvedbe, zbornik Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja, Split, 2009., str. 117-134.
 • The Restoration of the Peristyle of Diocletian's Palace in Split, in: Toccare - non toccare, Eine internationale Konferenz des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusamenarbeit mit dem Architekturmuseum und dem Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungwissenschaft der Fakultät für Architektur, TUM, München, 78.-8. Dezember 2007 (ur. E. Emmerling), München, 2009., str. 116-129.
 • Diocletian’s Palace – Design and Construction, in: Spätantike Paläste und Großvillen im Donau-Balkan-Raum. Akten des Internationalen Kolloquiums in Bruckneudorf von 15. bis 18. Oktober 2008., Bonn, 2011., str. 187-202.
 • Dioklecijanova palača – reinterpretacija izvorne namjene i arhitekture, u: Niš i Vizantija, deseti naučni skup, Niš, 3.-5 jun 2011., zbornik radova X., (ur. Miša Rakocija), Niš, 2012., str. 219-236.
 • Split – Conservation of a World Heritage Site, u: Community and Historic Environment, 20-22 September, 2011 International Conference Proceedings, Tbilisi: ICOMOS Georgia, 2012., str. 98-103.
natrag, na sažetak

Ivana Svedružić Šeparović, viša savjetnica u Ministarstvu kulture, Konzervatorski odjel u Splitu

Rođena je u Splitu, 2. rujna 1966. godine.

U Zagrebu je završila Obrazovni centar za jezike. Diplomirala je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu.

Zaposlena je u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu na mjestu višeg savjetnika za pokretna kulturna dobra., te na Odsjeku za konzervaciju i restauraciju Umjetničke akademije u Splitu, gdje predaje kolegij „Etika i estetika u restauraciji”.

natrag, na sažetak

Ksenija Škarić, konzervatorica-restauratorica savjetnica u Hrvatskom restauratorskom zavodu

Ksenija Škarić

Konzervatorica-restauratorica savjetnica. Diplomirana je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1990. godine. Izlagala je radove na više samostalnih i grupnih izložbi u Zagrebu i Vukovaru. Maturirala je na muzičkoj školi Pavao Markovac 1995. godine kao glazbenica-trubačica.

Od 1994. godine radi u Zavodu za restauriranje umjetnina na konzerviranju-restauriranju polikromirane skulpture, a od 1997. godine je zaposlena u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Među značajnijim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i radovima vodila je one na oltaru Majke Božje Loretske u Plešivici, na gotičkim korskim sjedalima u Katedrali sv. Stošije u Zadru, na drvenom inventaru crkve Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu, na interijeru zgrade Filodrammatica u Rijeci, 2003. i na relikvijarima sa Svetim Tijelima u župnoj crkvi sv. Blaža u Vodnjanu, kao i na više crkava Zagrebačke Nadbiskupije u sklopu programa preventivnog i izravnog konzerviranja sakralnog inventara.

Usavršavala se na tečaju International Course on Wood Conservation Technology 2004. godine u Norveškoj, Sharing Conservation Decisions 2006. godine u Italiji i samostalno uz pomoć stipendije Gabo Trust 2008. godine u Austriji.

Od 2007. do 2011. obavljala je dužnost pročelnice Službe za pokretnu baštinu u Hrvatskom restauratorskom zavodu, a nakon toga postaje voditeljicom Odjela za polikromiranu skulpturu. Od 2006. godine postaje ispitivač na stručnim ispitima za stjecanje zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci Ministarstvo kulture. Mentorica je kandidatima za polaganje stručnog ispita i izvjestiteljica za viša stručna zvanja.

Bibliografija

Znanstveni radovi

 • Vladan Desnica, Ksenija Škarić, Dubravka Jembrih-Simbuerger, Stjepko Fazinić, Milko Jakšić, Domagoj Mudronja, Miroslav Pavličić, Ivona Peranić, Manfred Schreiner, Portable XRF as a valuable device for preliminary in-situ pigment investigation of wooden inventory in the Trski Vrh Church in Croatia, u: Applied Physics A - Materials Science and Processing (0947-8396) 92 (2008), 1, 19–23 (373761)
 • Ksenija Škarić, "Caeruleum" na oltarima Johannesa Komersteinera, Portal, godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, (ur.) Višnja Bralić i Luka Bekić, Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2010., 151–160 (577236)
 • Ksenija Škarić, Marijana Galović, Kip Bogorodice s djetetom s Gradišća u župi Bosiljevo – djelo nepoznatog gotičkog kipara, baroknog slikara Georga Berra i obnovitelja 20. stoljeća, u: Portal. Časopis Hrvatskog restauratorskog zavoda, 3, Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2012., 107–121 (626645)

Ostali radovi

 • Ksenija Škarić, Restauriranje rezbarenoga, polikromnog raspela iz katedrale u Senju, u: Senjski zbornik 29, (ur.) Ante i Miroslav Glavičić, Senj: Senjsko muzejsko društvo – Gradski muzej Senj, 2002., 87–96 (577310)
 • Miroslav Pavličić, Ksenija Škarić, Preventivno konzerviranje drvenog sakralnog inventara na području Hrvatskog zagorja, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 28, (ur.) Krešimir Filipec i Gordana Božić-Goldstein, Zagreb: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2004., 207–214 (577311)
 • Ksenija Škarić, Konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Majke Božje Loretske iz župne crkve svetog Jurja u Plešivici, u: Oltar Majke Božje Plešivica. Katalog izložbe, Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2007. (577306)
 • Martina Wolff-Zubović, Ksenija Škarić, Usporedna istraživanja vezana uz restauriranje raspela iz župne crkve sv. Ane u Rozgi, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 31/32, (ur.) Blanda Matica i Gordana Jerabek, Zagreb: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2007./2008., 237–246 (577308)
 • Ksenija Škarić, Nekoliko novina vezanih uz restauriranje oltara Majke Božje Loretske iz župne crkve sv. Jurja u Plešivici, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 31/32, (ur) Blanda Matica i Gordana Jerabek, Zagreb: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2007./2008., 247–254 (577240)
 • Ksenija Škarić, Suodlučivanje u konzervatorskoj struci, u: Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj I/2008, (ur.) Vlasta Zajec, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2008., 62–65 (577316)
 • Ksenija Škarić, Zaboravljeni model, u: Kvartal. Kronika povijesti umjenosti u Hrvatskoj IV/2008, (ur.) Vlasta Zajec, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2008., 73–75 (577304)
 • Ksenija Škarić, Repolikromiranje, restauriranje, konzerviranje. Prilog diskusiji o valorizaciji polikromije na drvenoj polikromiranoj skulpturi, u: Peristil. Zbornik radova za povijest umjetnosti, 52, (ur.) Ivanka Reberski, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2009., 143–150 (577237)
 • Ksenija Škarić, Disliked – improved – surviving. Seventeenth-century altars in Inland Croatia, their polychromy and its role in their reception, u: Restauratorenblätter 31, Reflexionen für Manfred Koller, (ur.) Franka Bindernagel i Martina Griesser-Stermscheg, Klosterneuburg: IIC Austria; Verlag Stift Klosterneuburg, 2012., 103–108 (593233)

Sudjelovanje na stručnim skupovima

 • Ksenija Škarić, Restoration of the polychrome Altar of Our Lady of Loreto from the Parish Church of St George, 7. strukovno druženje, Ljubljana: Narodni muzej, 2007. (577309)
 • Vladan Desnica, Ksenija Škarić, Domagoj Mudronja, Marija Bošnjak, Stjepko Fazinić, Željko Pastuović, XRF and PIXE analysis of the wooden polychrome altars, from the northern Croatian region, u: European Conference on X-Ray Spectrometry, sažetci sa skupa "European Conference on X-Ray Spectrometry" održanog 16.–20.06.2008. u Cavtatu, (ur.) Stjepko Fazinić i Milko Jakšić, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2008. 123–123 (374022)
 • Ksenija Škarić, Frane Mihanović, Conservation and Presentation of the Corpi Santi in the Church of St Blasius in Vodnjan, Istria, u: Conservation and the Eastern Mediterranean, zbornik kongresa IIC-a, zbornik kongresa održanog 20.–24.09.2010. u Istambulu, (ur.) Christina Rozeik, Ashok Roy i David Saunders, Istambul, 2010. (577313)
 • Ksenija Škarić, Transformation of Gothic wooden sculptures of Madonna on the altars dating between 1663 and 1765 in inland Croatia, u: Art around 1400. Global and Regional Perspectives / Umetnost okrog 1400. Globalni in regionalni pogledi, zbornik međunarodnog kolokvija održanog 10.–15.05. 2011. pod pokroviteljstvom CIHA u Mariboru, (ur.) Marjeta Ciglenečki i Polona Vidmar, Maribor: Univerza v Mariboru, 2012., 303–306 (607240)
 • Ksenija Škarić, Konzervatorsko-restauratorski radovi na relikvijarima sa Svetim Tijelima, Međunarodno znanstveno savjetovanje povodom proslave 800. godina Župe Vodnjan i 500.-te godišnjice smrti sv. Nikoloze, Vodnjan: Biskupija porečka i pulska, župni ured sv. Blaža Vodnjan, Grad Vodnjan, 20.4. 2012. (593496)
 • Ksenija Škarić, The conservation of the Gothic choir stalls, Zadar Cathedral, Dalmatia, u: The Decorative: Conservation and the Applied Arts, zbornik kongresa IIC-a održanog 10.–14. 9. 2012. u Beču, (ur.) Joyce Townsend, Beč, 2012., (593219)
 • Ksenija Škarić, IIC-Hrvatska grupa: traženje vrata u svijet karijere, u: Konzervacija i restauracija u Hrvatskoj. Aktualnosti i vizije, 1. kongres konzervatora-restauratora Hrvatske, Split, 07.–08.12.2012. (609582)
natrag, na sažetak
Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u srijedu, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u četvrtak, 12. rujna 2013.